Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23355
Title: Безперервна освіта в контексті еволюції систем освіти
Other Titles: Непрерывное образование в контексте эволюции систем образования
Continuing education in the context of the evolution of education systems
Authors: Шацька, Зорина Ярославівна
Keywords: освіта
історичні епохи розвитку освіти
форми освіти
начальні заклади
безперервна освіта
образование
исторические эпохи развития образования
формы образования
учебные заведения
беспрерывное образование
education
historical periods of development of education
type of education
educational institutions
lifelong learning
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Шацька З. Я. Безперервна освіта в контексті еволюції систем освіти / З. Я. Шацька // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – Тематичний випуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3 жовтня 2014 року. – Київ : КНУТД, 2014. – С. 287-298.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design
Abstract: Метою статті є дослідження еволюції форм освіти в різні історичні епохи, виявивши переваги, проблеми та перспективи подальшого їх розвитку, як одного з найважливіших чинників і ресурсів соціального розвитку суспільства. Дослідження еволюції форм освіти в різні історичні епохи проведено з використанням методів аналізу, синтезу та з використанням системного підходу до дослідження складних явищ. Результатом дослідження є виокремлення переваг та проблем розвитку систем освіти в процесі еволюції людського суспільства, їх систематизація та визначення шляхів подальшого розвитку на сучасному етапі. Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні напрямів розвитку освіти в різні епохи та визначення шляхів їх подальшого розвитку на сучасному етапі. Практична значимість дослідження полягає в можливості його використання в процесі розвитку освітнього процесу для різних закладів освіти.
Целью статьи является исследование эволюции форм образования в разные исторические эпохи, выявив преимущества, проблемы и перспективы дальнейшего их развития, как одного из самых важных факторов и ресурсов социального развития общества. Исследование эволюции форм образования в разные исторические эпохи проведено с использованием методов анализа, синтеза и с использованием системного подхода к исследованию сложных явлений. Результатом исследования является выделение преимуществ и проблем развития систем образования в процессе эволюции человеческого общества, их систематизация и определение путей дальнейшего развития на современном этапе. Научная новизна исследования состоит в обобщении направлений развития образования в разные эпохи и определение путей их дальнейшего развития на современном этапе. Практическая значимость исследования состоит в возможности его использования в процессе развития образовательного процесса для разных учебных заведений.
The aim of the article is to study the evolution of the forms of education in different historical periods, identifying the benefits, problems and prospects of their further development as one of the most important factors and resources of social development. Study of the evolution of forms of education in different historical eras carried out using the methods of analysis, synthesis, and using a systematic approach to the study of complex phenomena. The result of this study is to highlight the benefits and problems of the development of education systems in the evolution of human society, their classification and identification of ways of further development at the present stage. Scientific novelty of the research is to generalize the trends in educational development in different periods and to identify ways of their further development at the present stage. The practical significance of the study lies in the possibility of its use in the development of the educational process in different educational institutions.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23355
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efect_2014_P287-298.pdf318,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.