Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24470
Title: Інвестиційний потенціал банків як запорука фінансової стабільності банківської системи України в умовах післявоєнного відновлення
Other Titles: Bank's nvestment potential as a guarantee of the financial stability of the banking system of Ukraine in the conditions of post-war recovery
Authors: Золковер, А. О.
Обертинський, Б. В.
Keywords: інвестиційний потенціал
фінансова стабільність
банківська система України
воєнний стан
синергетичний ефект
інвестиційна діяльність
НБУ
ВВП
інвестиційно-кредитні ресурси
investment potential
financial stability
banking system of Ukraine
martial law
synergistic effect
investment activity
NBU
GDP
investment and credit resources
Issue Date: 2023
Citation: Золковер А. О. Інвестиційний потенціал банків як запорука фінансової стабільності банківської системи України в умовах післявоєнного відновлення [Текст] / А. О. Золковер, Б. В. Обертинський // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2023. - № 3 (14). - С. 27-37.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Встановлено, що інвестиційний потенціал банківського сектору є фундаментом фінансової стабільності та конкурентоспроможності банківської системи України. Доведено, що від наявного стану, оцінки, динаміки та розвитку інвестиційного потенціалу банківської системи залежить сталий розвиток національної економіки країни та подальші перспективи в умовах післявоєнного відновлення. Визначено, що пріоритетним завданням державного менеджменту є підтримка, розвиток та забезпечення ефективного функціонування інвестиційного потенціалу банківського сектору країни, нарощування інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності інвестиційної активності банків, максимізація інвестиційно-кредитних ресурсів та їх векторування на пріоритетних галузях розвитку економіки. Доведено, що головними взаємопов’язуючими чинниками рівня розвитку банківської сфери та фінансової стабільності банківської системи України є співпраця у євроінтеграційній та глобалізаційній фінансовій сфері та інтеграція банківського, промислового і торгівельного капіталів з метою нарощування інвестиційного потенціалу. Проаналізовано поняття інвестиційного потенціалу банків та запропоновано таке авторське його визначення: це драйвер/основа конкурентоактивного розвитку економіки, що проявляється у формуванні існуючого та потенційно можливого інвестиційного капіталу для здійснення реальних/фінансових інвестицій, які матимуть ефект синергії для забезпечення фінансової стабільності банківської системи України в умовах післявоєнного відновлення. Встановлено, що ефективне використання інвестиційного потенціалу банківської сфери допоможе оптимізувати наявні банківські ризики, забезпечити стабільність розвитку банківського бізнесу, що становить основу фінансової стабільності банківської системи України та сприятиме відродженню економіки країни в умовах післявоєнного відновлення. Достатній обсяг інвестиційного потенціалу банку визначає реальні можливості його інвестиційної діяльності та під впливом мікро- та макрочинників забезпечує фінансову стабільність усієї банківської системи України. Серед основних банків країни за сплаченими коштами до бюджету на 01.01.2023 р., попри військову агресію, визначено такі банки: Приватбанк, Укргазбанк, Ощадбанк та Укрескімбанк. За результатами дослідження інвестиційного потенціалу банківської сфери України було визначено основні кроки щодо збільшення інвестиційного потенціалу банків, а саме: розробка мотиваційних механізмів участі банківських установ у фінансуванні інвестиційно-інноваційних проєктів; підтримка з боку держави інвестиційних банків на основі запровадження цільової структурної моделі банківської системи України; запровадження ефективних механізмів активізації банківської сфери з акцентуванням на акумулювання довгострокових фінансових ресурсів та оптимізації їх розподілу. Встановлено, що з метою забезпечення фінансової стабільності банківської системи України в умовах післявоєнного відновлення необхідно створити умови залучення іноземних інвестицій через банківські установи, що у підсумку створять синергетичний ефект у зростанні, відродженні та розвитку національної економіки.
Because of writing the scientific work, it was established that the investment potential of the banking sector is the foundation of the financial stability and competitiveness of the banking system of Ukraine. It is proven that the sustainable development of the country's national economy and further prospects in the conditions of post-war recovery depend on the current state, assessment, dynamics and development of the investment potential of the banking system. It was determined that the priority task of state management is to support, develop and ensure effective functioning of the investment potential of the country's banking sector, increase investment attractiveness, competitiveness of investment activity of banks, maximization of investment and credit resources and their vectoring in priority sectors of economic development. It has been proven that the main interrelated factors of the level of development of the banking sphere and the financial stability of the banking system of Ukraine are cooperation in the European integration and globalization financial sphere and the integration of banking, industrial and commercial capital for the purpose of increasing investment potential. The concept of the investment potential of banks is analyzed and the following author's definition of it is proposed: it is the driver/basis of the competitive development of the economy, which is manifested in the formation of existing and potentially possible investment capital for the implementation of real/financial investments that will have a synergy effect to ensure the financial stability of the banking system of Ukraine in the conditions post-war recovery. It has been established that the effective use of the investment potential of the banking sector will help to optimize the existing banking risks, ensure the stability of the development of the banking business, which is the basis of the financial stability of the banking system of Ukraine and will contribute to the revival of the country's economy in the conditions of post-war recovery. A sufficient volume of the bank's investment potential determines the real possibilities of its investment activity and, under the influence of micro- and macro-factors, ensures the financial stability of the entire banking system of Ukraine. Among the main banks of the country according to the funds paid to the budget as of 01.01.2023, despite the military aggression, the following banks have been identified: Privatbank, Ukrgazbank, Oschadbank and Ukreskimbank. According to the results of the study of the investment potential of the banking sector of Ukraine, the main steps to increase the efficiency of the formation and use of the investment potential of banking institutions were determined, namely: the development of motivational mechanisms for the participation of banking institutions in the financing of investment and innovation projects; state support for investment banks based on the introduction of a target structural model of the banking system of Ukraine; introduction of effective mechanisms for revitalizing the banking sector with an emphasis on the accumulation of long-term financial resources and optimization of their distribution. It was established that in order to ensure the financial stability of the banking system of Ukraine in the conditions of post-war recovery, it is necessary to create conditions for attracting foreign investments through banking institutions, which will ultimately create a synergistic effect in the growth, revival and development of the national economy.
DOI: 10.30857/2786-5398.2023.3.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24470
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Журнал стратегічних економічних досліджень
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2023_N3(14)_P027-037.pdf310,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.