Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24991
Title: Готельно-ресторанний бізнес України у довоєнний, воєнний та післявоєнний період
Other Titles: Hotel and restaurant business of Ukraine in the pre-war, war and post-war period
Authors: Моргулець, О. Б.
Нишенко, О. В.
Keywords: послуги
готель
ресторан
індустрія гостинності
бізнес під час війни
готельно-ресторанний бізнес
тенденції
перспективи розвитку
services
hotel
restaurant
hospitality industry
wartime business
hotel and restaurant business
trends
development prospects
Issue Date: 2023
Citation: Моргулець О. Б. Готельно-ресторанний бізнес України у довоєнний, воєнний та післявоєнний період / О. Б. Моргулець, О. В. Нишенко // Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. – 2023. – № 8. – С. 88-96.
Source: Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі
Tourism and Hospitality Industry in Central and Eastern Europe
Abstract: Стрімкий розвиток подій починаючи з березня 2020 р., коли у зв’язку зі спалахом коронавірусної хвороби (пандемія COVID-19) підприємства індустрії гостинності, зокрема готельно-ресторанного бізнесу, зіткнулися з рядом обмежень у своїй діяльності, запустив ряд трансформацій, які посилися з початком військової агресії росії проти України, роль яких полягає у забезпеченні виживання бізнесу, досягнення стану стабільності та пошуку можливостей до розвитку. Важкі часи вимагають від бізнесу своєчасних рішень, креативного підходу до вирішення проблем за умов обмеженості матеріальних, фінансових, трудових, енергетичних, інформаційних ресурсів та відсутності безпекових гарантій у будь-якій точці нашої держави. Оцінка стану готельно-ресторанного бізнесу України через призму минулого, сьогодення та майбутніх перспектив шляхом аналізу основних економічних показників діяльності підприємств галузі та врахування факторів впливу на зовнішнє і внутрішнє середовище останніх покликана приблизити підприємства до стану стабільності та допомогти з пошуком можливостей до розвитку. У статті проаналізовано основні економічні показники діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу в Україні, зокрема кількість діючих суб’єктів господарювання, кількість зайнятих працівників, обсяг реалізованих послуг, регіональну структуру за обсягом реалізованих послуг, динаміку середньомісячної заробітної плати працівників у порівнянні з мінімальною заробітною платою та середньомісячною зарплатою в Україні, чистий прибуток (збиток) підприємств, рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств. Охарактеризовано фактори, які впливають на діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу в умовах воєнного стану та наведено ймовірні шляхи послаблення їх впливу. Досліджено шляхи збереження та перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах військового стану. Визначено важливість крос-культурного менеджменту у повоєнній відбудові економіки України, та зокрема готельно-ресторанному бізнесі. За результатами проведеного дослідження зроблено відповідні висновки та окреслено перспективи подальших досліджень за заданим напрямом.
The rapid development of events starting from March 2020, when in connection with the outbreak of the coronavirus disease (the COVID-19 pandemic), the enterprises of the hospitality industry, in particular the hotel and restaurant business, faced a number of restrictions in their activities, launched a number of transformations that began with the beginning of Russia's military aggression against Ukraine, the role of which is to ensure the survival of business, achieve a state of stability, and find opportunities for development. Difficult times require business to make timely decisions, a creative approach to solving problems under the conditions of limited material, financial, labor, energy, and information resources and the absence of security guarantees in any part of our country. The assessment of the state of the hotel and restaurant business of Ukraine through the prism of the past, present and future prospects by analyzing the main economic indicators of the enterprises of the industry and taking into account the factors influencing the external and internal environment of the latter is intended to bring the enterprises closer to a state of stability and help with the search for opportunities for development. In the article, we analyzed the main economic indicators of the hotel and restaurant business in Ukraine, in particular, the number of active economic entities, the number of employed employees, the volume of services provided, the regional structure by the volume of services provided, the dynamics of the average monthly salary of employees in comparison with the minimum wage and the average monthly salary in Ukraine, the net profit (loss) of enterprises, the profitability of the operating and all activities of enterprises. The factors affecting the activities of hotel and restaurant business enterprises in the conditions of martial law are characterized, and probable ways of weakening their influence are given. Ways of preservation and development prospects of the hotel and restaurant business in the conditions of martial law have been studied. The importance of crosscultural management in the post-war reconstruction of the economy of Ukraine, and in particular the hotel and restaurant business, is determined. Based on the results of the research, appropriate conclusions were drawn and prospects for further research in the given direction were outlined.
DOI: 10.32782/tourismhospcee-8-12
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24991
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу
ISSN: 2786-4812 (print)
2786-4820 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу (ТГРБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MORHULETS_NYSHENKO_P_88-96.pdf563,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.