Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/376
Title: Сутність комунікативно-когнітивного підходу до викладання іноземної мови фахового спрямування у вищому навчальному закладі
Other Titles: Сущность коммуникативно-когнитивного подхода к преподаванию английского языка профессионального направления в высшем учебном заведении
The essence of the communicative and cognitive approach to teaching a professionally-oriented language at higher educational establishments
Authors: Гудкова, Наталія Миколаївна
Keywords: комунікативно-когнітивний підхід
когнітивні здібності
процес пізнання
професійна іншомовна комунікативна компетентність
коммуникативно-когнитивный подход
когнитивные способности
процесс познания
профессиональная иноязычная коммуникативная компетентность
communicative and cognitive approach
cognitive abilities
Issue Date: 2015
Citation: Гудкова Н. М. Сутність комунікативно-когнітивного підходу до викладання іноземної мови фахового спрямування у вищому навчальному закладі / Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Філологічна»: зб. наук. пр. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2015. – Вип. 54. – С. 21-23.
Abstract: Стаття присвячена аналізу комунікативно-когнітивного підходу до викладання іноземної мови фахового спрямування у вищому навчальному закладі. Обґрунтовано необхідність розвитку когнітивних здібностей студентів для формування професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців.
Статья посвящена анализу коммуникативно-когнитивного подхода к преподаванию иностранного языка профессионального направления в высшем учебном заведении. Обоснована необходимость развития когнитивных способностей студентов для формирования профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности будущих специалистов.
The article analyzes the communicative and cognitive approach to teaching a professionally-oriented foreign language at higher educational establishments. The necessity of development of cognitive abilities of students to form a professional foreign communicative competence of future professionals has been proved.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/376
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра іноземних мов (ІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття 2015 Гудкова Острог.pdf417.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.