Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5557
Title: Перевірка ефективності методичної системи підготовки студентів-хіміків із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій
Other Titles: Проверка эффективности методической системы подготовки студентов-химиков с использованием средств информационно-коммуникационных технологий.
Verification of Efficiency of Methodic System for Training of Chemical Students by Means of Information and Communication Technologies
Authors: Деркач, Тетяна Михайлівна
Keywords: вища освіта
професійна підготовка
інформаційно-комунікаційні технології
комп’ютерне моделювання
неорганічна хімія
высшее образование
профессиональная подготовка
информационно- коммуникационные технологии
компьютерное моделирование
неорганическая химия
higher education
professional training
information and communication technology
computer simulation
inorganic chemistry
Issue Date: 2014
Citation: Деркач Т.М. Перевірка ефективності методичної системи підготовки студентів-хіміків із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій / Т.М. Деркач // Наукові записки: зб. наук. статей НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2014. – Вип. 121. – С. 42–49.
Source: Наукові записки
Abstract: Обґрунтовано теоретичні основи застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей. Визначено систему провідних принципів навчання хімічних дисциплін із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій та сукупність узагальнених положень, якими треба керуватися для організації ефективного навчання. Розроблено методичну систему підготовки майбутніх фахівців-хіміків. Характерною відзнакою системи є включення до неї технології інтегрування методів, форм та засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання, що дає змогу передбачати вплив зміни засобу як елементу методичної системи, на всі інші її складові. Доведено ефективність застосування розробленої системи у навчанні дисципліни “Неорганічна хімія”. Удосконалено методику навчання та зміст професійної підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей за рахунок застосування комп’ютерного моделювання для вивчення фундаментальних хімічних понять. В освітній процес вищих навчальних закладів упроваджено навчально-методичне забезпечення для підвищення ефективності підготовки майбутніх хіміків засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
Обоснованы теоретические основы применения информационно-коммуникационных технологий в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов химических специальностей. Определена система ведущих принципов обучения химическим дисциплинам с применением средств информационно-коммуникационных технологий и совокупность обобщенных положений, которыми следует руководствоваться для организации эффективного обучения. Разработана методическая система подготовки будущих специалистов-химиков. Характерным отличием системы является включение в нее технологии интегрирования методов, форм и информационно-коммуникационных средств обучения. Показана эффективность применения разработанной системы для изучения студентами дисциплины “Неорганическая химия”. Усовершенствовано методику обучения будущих специалистов за счет применения метода компьютерного моделирования для освоения фундаментальных химических понятий. Разработанное учебно-методическое обеспечение внедрено в образовательный процесс высших учебных заведений.
The paper is devoted to the development of theoretical foundations and methodical recommendations for the application of information and communication technologies to the training of future specialists of chemical specialties. A system of basic principles for the ICT-based training in chemical disciplines and a set of generalized regulations to be followed for the effective learning have been scientifically grounded. A methodical system of the training of future specialists in chemical specialities, which is remarkable for the inclusion of technology of integration of methods, forms and means of ICT-based training, has been developed. The system allows one to predict the effect of change of ICT means on all other parts of the system. The formulated principles have been implemented by the development of content of the components of methodical training system “Inorganic Chemistry”. The pedagogical efficiency of the developed system has been verified. Teaching methods and content of professional training of future specialists of chemical specialties have been improved by enhancing its fundamental component and by using the computer simulation to study the basic chemical concepts. A teaching and methodical complex has been introduced into the educational practice.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5557
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
ISSN: 2310-371X
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NPU_2014(121)_ukr.pdfОсновна стаття201,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.