Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6190
Title: Аналіз динаміки економічної активності населення в Україні та країнах ЄС
Other Titles: Анализ динамики экономической активности населения в Украине и странах ЕС
AN ANALYSIS OF THE POPULATION ECONOMIC ACTIVITY DYNAMICS IN UKRAINE AND THE EU COUNTRIES
Authors: Пономаренко, Ігор Віталійович
Keywords: ринок праці
економічна активність населення
рівень зайнятості
рівень безробіття
рівняння тренду
Issue Date: Feb-2017
Citation: Пономаренко, І. В. Аналіз динаміки економічної активності населення в Україні та країнах ЄС / І. В. Пономаренко // Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. - 2017. - № 16. - C. 838-843.
Source: Глобальні та національні проблеми економіки
Abstract: У статті розкрито доцільність проведення комплексного дослідження функціонування ринку праці України. Обґрунтовано необхідність застосування системи статистичних показників економічної активності населення (зайнятих та безробітних), які обчислені за допомогою методології Міжнародної організації праці. Євроінтеграційний вектор розвитку української економіки базується на системі управлінських рішень Уряду, в основі яких лежать комплексні економічні розрахунки, що пояснює доцільність проведення порівняльного аналізу тенденцій розвитку, які притаманні ринкам праці країн ЄС та України. Доведено ефективність використання статистичних методів прогнозування для отримання оціночних значень якісних показників економічної активності населення на майбутні періоди часу. Використано модель експоненційного згладжування, яка дозволяє враховувати сезонну компоненту, притаманну процесам зайнятості та безробіття населення. Науково обґрунтовано, що зазначений підхід має важливе значення для вдосконалення державної політики сприяння розвитку національного ринку праці.
В статье раскрыто целесообразность проведения комплексного исследования функционирования рынка труда Украины. Обоснована необходимость применения системы статистических показателей экономической активности населения (занятых и безработных), которые рассчитаны с помощью методологии Международной организации труда. Евроинтеграционный вектор развития украинской экономики базируется на системе управленческих решений Правительства, в основе которых лежат комплексные экономические расчеты, объясняет целесообразность проведения сравнительного анализа тенденций развития, присущих рынкам труда стран ЕС и Украины. Доказана эффективность использования статистических методов прогнозирования для получения оценочных значений качественных показателей экономической активности населения на будущие периоды времени. Использована модель экспоненциального сглаживания, которая позволяет учитывать сезонную компоненту, присущую процессам занятости и безработицы населения. Научно обосновано, что указанный подход имеет огромное значение для совершенствования государственной политики содействия развитию национального рынка труда.
The article deals with the feasibility of a labour market comprehensive study in Ukraine. The necessity of the economic activity statistical indicators application is justified. These indicators are calculated according to the International Labour Organisation methodology. European integration vector of the Ukrainian economy is based on the system of Government administrative decisions, which are based on complex economic analysis that explains the feasibility of a comparative analysis of trends, inherent in labour markets of the EU and Ukraine. The statistical methods efficiency for forecasting estimated values of economic activity quality indicators in future periods are proved. The model of exponential smoothing is used. This method takes into account the seasonal component of population employment and unemployment processes.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6190
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
ISSN: 2313-2165 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ponomarenko_I_V.pdf604,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.