Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7722
Title: Сутність і структура інформаційної компетентності вищої економічної освіти
Other Titles: Сущность и структура информационной компетентности высшего экономического образования
Essence and structure of information competitiveness of higher economic education
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: інформаційна компетентність
освітні інформаційні технології
економічні спеціальності
информационная компетентность
образовательные информационные технологии
экономические специальности
information competence
educational information technologies
economic specialties
Issue Date: 2017
Citation: Матюха М. М. Сутність і структура інформаційної компетентності вищої економічної освіти / М. М. Матюха // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2017. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2017 р., м. Київ). - С. 95-102.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Представлене дослідження в сфері визначення сутності і структури інформаційної компетентності вищої економічної освіти в умовах реформування освітнього процесу. Запропоновані висновки є основою для проведення заходів щодо реформування освітніх процесів у вищих закладах освіти на основі системного підходу. Новизною досліджень є запропонована система освітніх цінностей, що виражаються у сукупних показниках інформаційної компетенції, яка має забезпечувати отримання знань і вмінь щодо роботи із інформацією, інформаційними технологіями. Відмічається, що кардинального реформування потребує змістове наповнення всіх без винятку навчальних дисциплін, що направлені на комплексне вміння використовувати інформаційні ресурси без обмежень, використовуючи паралельно всі необхідні набуті компетенції. Сенс такого обмеження в тому, що в умовах дефіциту конкретних реформаційних ідей щодо змісту освіти, розробка концепції реформування якогось одного навчального предмету може стати джерелом ідей для реформування інших.
Представленное исследование в сфере определения сущности и структуры информационной компетентности высшего экономического образования в условиях реформирования образовательного процесса. Предложенные выводы являются основой для проведения мероприятий по реформированию образовательных процессов в высших учебных заведениях на основе системного подхода. Новизной исследований является предложенная система образовательных ценностей, выражающиеся в совокупных показателях информационной компетенции, которая должна обеспечивать получение знаний и умений по работе с информацией, информационными технологиями. Отмечается, что кардинального реформирования требует содержательное наполнение всех без исключения учебных дисциплин, направленных на комплексное умение использовать информационные ресурсы без ограничений, используя параллельно все необходимые приобретенные компетенции. Смысл такого ограничения в том, что в условиях дефицита конкретных реформационных идей относительно содержания образования, разработка концепции реформирования какого-то одного учебного предмета может стать источником идей для реформирования других.
The presented research in the field of determination of the essence and structure of the information competence of higher economic education in the conditions of reforming the educational process. The proposed conclusions are the basis for carrying out measures on the form of educational processes in higher educational institutions on the basis of a systematic approach. The novelty of research is the proposed system of educational values expressed in the aggregate indicators of information competence, which should ensure the acquisition of knowledge and skills in the work within formation and information technology. It is noted that cardinal reform requires the content filling of all disciplines without exception, aimed at the integrated ability to use information resources without restrictions, using in parallel all the necessary competences acquired. The meaning of such a constraint is that, in the absence of specific reform ideas about the content of education, the development of a concept for reforming a single subject may be the source of ideas for reforming others.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7722
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20171006_Effect_P095-102.pdf194,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.