Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7790
Title: Адаптація європейського досвіду підприємницької освіти з урахуванням національної економічної ментальності
Other Titles: Адаптация европейского опыта предпринимательского образования с учетом национальной экономической ментальности
Adaptation of the european experience of entrepreneurial education with regard to national economic mentality
Authors: Гонта, О. І.
Ремньова, Л. М.
Кирилюк, Ю. В.
Keywords: підприємницька освіта
європейський досвід
професійні компетентності
національна рамка кваліфікацій України
економічна ментальність
моделі підприємницької освіти
міжнародні освітні проекти
предпринимательское образование
европейский опыт
профессиональные компетентности
национальная рамка квалификаций Украины
экономическая ментальность
модели предпринимательского образования
международные образовательные проекты
entrepreneurial education
european experience
professional competencies
national qualifications framework of Ukraine
economic mentality
models of entrepreneurship education
international educational projects
Issue Date: 2017
Citation: Гонта О. І. Адаптація європейського досвіду підприємницької освіти з урахуванням національної економічної ментальності / О. І. Гонта, Л. М. Ремньова, Ю. В. Кирилюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2017. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2017 р., м. Київ). - С. 286-298.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті висвітлені актуальні проблеми розвитку підприємницької освіти в системі вищих навчальних закладів України. Наголошено на необхідності сполучення європейського досвіду організації підприємницької освіти з вибором найбільш ефективних моделей її організації, максимально наближених до специфіки національної економічної ментальності. Особлива увага приділена реалізації потенціалу міжнародного співробітництва в освітній сфері та впровадженню методики компетентнісного підходу в організації підприємницької освіти, орієнтованої на вирішення конкретних практичних завдань та господарських ситуацій.
В статье освещены актуальные проблемы развития предпринимательского образования в системе высших учебных заведений Украины. Подчеркнута необходимость сочетания европейского опыта организации предпринимательского образования с выбором наиболее эффективных моделей его организации, максимально приближенных к специфике национальной экономической ментальности. Особое внимание уделено реализации потенциала международного сотрудничества в образовательной сфере и внедрению методики компетентностного подхода в организацию предпринимательского образования, ориентированного на решение конкретных практических задач и хозяйственных ситуаций.
The article covers the actual problems of entrepreneurial education development in the system of higher educational institutions of Ukraine. The necessity of combination of the European experience in organizing entrepreneurial education with the most effective models that take into account the national economic mentality is noted. Particular attention is paid to the implementation of international cooperation potential in the field of education and the introduction of competence approach method in entrepreneurship education focusing on the solution of specific practical problems and real economic situations.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7790
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20171006_Effect_P286-298.pdf353,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.