Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7811
Title: Брендинг українських ВНЗ як системоутворюючий чинник підприємницької парадигми вищої освіти
Other Titles: Брендинг украинских вузов как системообразующий фактор предпринимательской парадигмы высшего образования
Branding of ukrainian universities as a systeming creating factor of the enterprise higher education paradigm
Authors: Ніфатова, О. М.
Keywords: бренд
рівень розвитку бренду ВНЗ
таксономічний аналіз
підприємницька парадигма
уровень развития бренда ВУЗа
таксономический анализ
предпринимательская парадигма
brand
brand development level of the University
taxonomic analysis
entrepreneurial paradigm
Issue Date: 2017
Citation: Ніфатова О. М. Брендинг українських ВНЗ як системоутворюючий чинник підприємницької парадигми вищої освіти / О. М. Ніфатова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2017. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2017 р., м. Київ). - С. 312-321.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено виявленню системоутворюючих чинників підприємницької парадигми вищої освіти. Проведено порівняльну оцінку рівня розвитку брендів вищих навчальних закладів з використанням методу таксономії. Систематизовано та обґрунтовано систему показників, які комплексно характеризують рівень розвитку бренду ВНЗ. На основі регресійного аналізу встановлено залежність між силою домінування бренду ВНЗ та рівнем розвитку його підприємницької складової.
Статья посвящена выявлению системообразующих факторов предпринимательской парадигмы высшего образования. Проведена сравнительная оценка уровня развития брендов высших учебных заведений с использованием метода таксономии. Систематизирована и обоснована система показателей, комплексно характеризующих уровень развития бренда ВУЗа. На основе регрессионного анализа определена зависимость между силой доминирования бренда вуза и уровнем развития его предпринимательской составляющей.
The article is devoted to revealing the system-forming factors of the entrepreneurial paradigm of higher education. A comparative assessment of the level of development of brands of higher education institutions was carried out using the taxonomy method. Systematized and justified a system of indicators that comprehensively characterize the level of brand development in the university. On the basis of the regression analysis, the dependence between the strength of the dominant brand of the university and the level of development of its entrepreneurial component is determined.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7811
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20171006_Effect_P312-321.pdf442,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.