Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7817
Title: Реалізація організаційного складника механізму забезпечення ресурсозбереження у вищих навчальних закладах України
Other Titles: Реализация организационной составляющей механизма обеспечения ресурсосбережения в высших учебных заведениях Украины
Realization of organizational and normative submechanism of energy saving in higher educational institutions of Ukraine
Authors: Шевченко, О. О.
Keywords: енергоефективність
ресурсозбереження
енергозбереження
енергоощадність
державні цільові програми
механізм управління енергозбереженням
энергоэффективность
ресурсосбережение
энергосбережение
энергоэкономность
государственные целевые программы
механизм управления энергосбережением
energy efficiency
energy saving
energy conservation
state target programs
submechanism of providing energy saving
mechanism of energy saving management
Issue Date: 2017
Citation: Шевченко О. О. Реалізація організаційного складника механізму забезпечення ресурсозбереження у вищих навчальних закладах України / О. О. Шевченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2017. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2017 р., м. Київ). - С. 322-333.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Розроблено та візуалізовано схему складника механізму забезпечення енергозбереження у вищих навчальних закладах України як складової системи управління ресурсозбереженням. Вона відображає особливості організації та управління енергозбереженням у системі закладів вищої освіти, застосовуючи інструментарій законодавчо-нормативного й адміністративно-господарського регламентування та регулювання. Пропонований підхід передбачає розподіл функцій, важелів, форм і методів впливу за міжнародним, національним, галузевим, регіональним і локальним інституціональними рівнями й узгодження характеру та напряму дій за допомогою системи державних, національних, регіональних, індивідуальних планів та програм у сфері енергоефективності та ресурсозбереження в системі закладів вищої освіти.
Разработана и визуализирована схема составляющей механизма обеспечения энергосбережения в высших учебных заведениях Украины как составляющей механизма управления ресурсосбережением. Она отражает особенности организации и реализации энергосбережения в системе высших учебных заведений с помощью инструментария законодательно-нормативного и административно-хозяйственного регламентирования и регулирования. Предлагаемый подход предусматривает распределение функций, рычагов, форм и методов воздействия по международному, национальному, отраслевому, региональному, локальному, институциональному уровням и согласование характера и направления действия с помощью системы государственных, национальных, региональных, индивидуальных планов и программ в сфере энергоэффективности и энергосбережения в системе высших учебных заведений.
The scheme of submechanism of providing energy saving in higher educational institutions of Ukraine as a component of the mechanism of energy saving management is developed and visualized. It reflects the peculiarities of energy conservation and saiving organization and implementation in the system of higher education institutions through the tools of legislative, regulatory and administrative regulation and impact. The proposed approach involves deregulation by dividing functions, purchase, forms and methods of influence according to the international, national, sectoral and regional, local institutional levels, and harmonizing the nature and direction impact with the help of a system of state, national, regional, individual plans and programs in the field of energy efficiency and energy conservation in the system of institutions of higher education.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7817
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20171006_Effect_P322-333.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.