Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7822
Title: Методика оцінки та способи управління ризиками для забезпечення економічної безпеки системи вищої освіти
Other Titles: Методика оценки и способы управления рисками для обеспечения экономической безопасности системы высшего образования
Method of assessment and methods of risk management for ensuring economic security of higher education system
Authors: Скрипник, М. І.
Григоревська, О. О.
Keywords: ризик
економічна безпека
ризик системи вищої освіти
управління ризиками
вища освіта
риск
экономическая безопасность
риск системы высшего образования
управление рисками
высшее образование
risk
economic safety
higher education risk
risk management
higher education
Issue Date: 2017
Citation: Скрипник М. І. Методика оцінки та способи управління ризиками для забезпечення економічної безпеки системи вищої освіти / М. І. Скрипник, О. О. Григоревська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2017. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2017 р., м. Київ). - С. 360-372.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Стаття присвячена дослідженню оцінки та способів управління ризиками системи вищої освіти. Встановлено місце ризику системи вищої освіти у складі економічних ризиків. Охарактеризовано ризики системи вищої освіти та наведено шляхи організації забезпечення мінімізації. Наведено етапи управління ризиками системи вищої освіти та запропоновано порядок управління ймовірними наслідками реалізації політики держави у сфері освіти, що здійснюються в умовах ризику в системі управління. Доведено, що економічні ризики постійно поповнюються і змінюються залежно від навколишнього середовища, з’являються нові види ризиків, що ставить перед економістами нові завдання дослідження теорії і практики економічного розвитку і є важливим напрямком розвитку теорії економічної безпеки.
Статья посвящена исследованию оценки и способам управления рисками системы высшего образования. Установлено место риска системы высшего образования в составе экономических рисков. Охарактеризованы риски системы высшего образования и приведены пути организации обеспечения минимизации. Приведены этапы управления рисками системы высшего образования и предложен порядок управления вероятными последствиями реализации политики государства в сфере образования, осуществляемых в условиях риска в системе управления. Доказано, что экономические риски постоянно пополняются и изменяются в зависимости от окружающей среды, появляются новые виды рисков, которые ставят перед экономистами новые задачи исследования теории и практики экономического развития и являются важным направлением развития теории экономической безопасности.
The article is devoted to the research of the assessment and methods of risk management of the higher education system. The place of risk of the system of higher education in the composition of economic risks is established. The risks of the higher education system are characterized and ways of minimization organization are provided. The stages of risk management of the system of higher education are presented and the procedure for managing the probable consequences of the implementation of the state policy in the field of education is proposed, which are carried out under the risk conditions in the management system. It is proved that economic risks are constantly replenishing and changing depending on the environment, new types of risks appear, which puts economists new tasks in the study of the theory and practice of economic development, and is an important direction in the development of the theory of economic security.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7822
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20171006_Effect_P360-372.pdf269,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.