Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7825
Title: Modernization of university management system
Other Titles: Модернізація системи управління вищим навчальним закладом
Модернизация системы управления высшим учебным заведением
Authors: Morgulets, Oksana B.
Keywords: higher education institution (HEI)
system of management
business process
process-centered approach
modernization
client-centered approach
вищий навчальний заклад (ВНЗ)
система управління
бізнес-процес
процесно-цільовий підхід
модернізація
споживчоорієнтованість
высшее учебное заведение (вуз)
система управления
бизнес-процессы
процессно-целевой подход
модернизация
клиентоориентированность
Issue Date: 2017
Citation: Morgulets O. B. Modernization of university management system = Модернізація системи управління вищим навчальним закладом / O. B. Morgulets // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2017. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2017 р., м. Київ). - С. 389-395.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: The author both reveals the basic problems of the system of Ukrainian higher education institutions (HEI) management modernization and proposes the ways of its improvement. An process-centered approach to the HEI management based on modern paradigm of service management has been suggested. The distinctive features of the proposed approach are its focus on a customer needs and its instant response to external requirements provided by teams of processes. The emphasis is placed on the subsystem of the university’s development, which incorporates the processes of quality assurance, of a customer’s positive experience and loyalty creating, of innovation providing, of the university image growth and progress support.
У статті розкрито основні проблеми модернізації системи управління ВНЗ України та запропоновано шляхи підвищення її ефективності. Запропоновано процесно-цільовий підхід до управління ВНЗ на основі сучасної споживчоорієнтованої парадигми менеджменту. Особливістю запропонованого підходу є орієнтація на потреби споживача освітніх послуг та оперативне реагування на зовнішні виклики, що забезпечується командами процесів. Головний акцент зроблено на підсистемі забезпечення розвитку ВНЗ, що представлена процесами: гарантії якості, формування позитивного досвіду і лояльності споживачів, провайдингу інновацій, зростання іміджу та підтримки прогресу у розвитку ВНЗ.
В статье раскрыты основные проблемы модернизации системы управления ВУЗом в Украине и предложены пути повышения ее эффективности. Предложен процессно-целевой подход к управлению вузом на основе современной клиентоориентированной парадигме менеджмента. Особенностью предложенного подхода является ориентация на потребности потребителя образовательных услуг и оперативное реагирование на внешние вызовы, что обеспечивается командами процессов. Главный акцент сделан на подсистеме обеспечения развития вуза, которая представлена процессами: гарантии качества, формирования позитивного опыта и лояльности потребителя, провайдинга инноваций, обеспечения роста имиджа и поддержания прогресса в развитии вуза.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7825
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20171006_Effect_P389-395.pdf190,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.