Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8129
Title: Аналіз світових моделей управління вищою освітою у контексті забезпечення автономії ВНЗ
Authors: Чмутова, І. М.
Андрійченко, Ж. О.
Keywords: higher education
external governance
internal governance
higher education institution (university)
autonomy
высшее образование
внешнее управление
внутреннее управление
высшее учебное заведение (ВУЗ)
автономия
вища освіта
зовнішнє управління
внутрішнє управління
вищий навчальний заклад (ВНЗ)
автономія
Issue Date: 2017
Citation: Чмутова І. М. Аналіз світових моделей управління вищою освітою у контексті забезпечення автономії ВНЗ [Текст] / І. М. Чмутова, Ж. О. Андрійченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2017. - № 4 (113). - C. 14-23.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті систематизовано міжнародний досвід використання моделей зовнішнього управління у вищій освіті, узагальнено їх переваги та обмеження, а також розроблено рекомендації щодо української моделі управління. Охарактеризовано державну, самоврядну та ринкову моделі управління вищою освітою на основі трьох основних рис: взаємодії ринкових сил, держави та академічної олігархії. Відстежено зв’язок між моделями зовнішнього управління вищою освітою та рівнями організаційної автономії ВНЗ у країнах Європи. З огляду на необхідність посилення автономії ВНЗ України та забезпечення балансу між інституційними свободами та наглядом у сфері вищої освіти, запропоновано доповнити існуючу державну модель параметрами моделі самоврядування, яка передбачає наявність окремого органу з питань фінансування вищої освіти, та створити незалежний орган для здійснення планування і бюджетування.
В статье систематизирован международный опыт использования моделей внешнего управления в высшем образовании, обобщены их преимущества и ограничения, а также разработаны рекомендации относительно украинской модели управления. Охарактеризованы государственная, саморегулируемая и рыночная модели управления высшим образованием на основе трех основных черт: взаимодействия рыночных сил, государства и академической олигархии. Отслежена связь между моделями внешнего управления высшим образованием и уровнями организационной автономии вузов в странах Европы. С учетом необходимости усиления автономии вузов Украины и обеспечения баланса между институциональными свободами и надзором в сфере высшего образования, предложено дополнить существующую государственную модель параметрами модели самоуправления, которая предусматривает наличие отдельного органа по вопросам финансирования высшего образования, и создать независимый орган для осуществления планирования и бюджетирования.
The article systematizes the world experience of implementing external governance models in higher education, summarizes their advantages and limitations, and develops recommendations for the Ukrainian governance model. The state, self-regulating and market models of higher education governance have been characterized by the three main features: interaction between market forces, the state and academic oligarchy. The relationship between models of higher education external governance and levels of organizational autonomy of higher education institutions in European countries was tracked. Taking into account the need to strengthen the autonomy of Ukrainian universities and ensure a balance between institutional freedom and supervision in the field of higher education, it was proposed to supplement the existing state model with features of self-regulating model that provides for a separate body for higher education financing and create an independent body for planning and budgeting.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8129
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V113_P014-023.pdf243,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.