Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9546
Title: Розробка інноваційної наукомісткої продукції і асортиментна політика підприємств легкої промисловості
Other Titles: Разработка инновационной наукоемкой продукции и ассортиментная политика предприятий легкой промышленности
Development of innovation science production and assortment policy of enterprises of light industry
Authors: Ганущак-Єфіменко, Л. М.
Міхєєва, Т. І.
Keywords: нова продукція
конкурентоспроможність
асортиментна політика
диверсифікація
кооперація
новая продукция
конкурентоспособность
ассортиментная политика
диверсификация
кооперация
new products
competitiveness
assortment policy
diversification
cooperation
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Ганущак-Єфіменко Л. М. Розробка інноваційної наукомісткої продукції і асортиментна політика підприємств легкої промисловості / Л. М. Ганущак-Єфіменко, Т. І. Міхєєва // Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні : зб. ст. за матеріалами II-ої Всеукр. наук.-практ. конф. (29 березня 2018 р., м. Київ). - К. : КНУТД, 2018. - С. 119-127.
Abstract: Конкуренція змушує приватні підприємства бути зацікавленими в оновленні продукції. Це зумовлює необхідність конкурентоспроможних нововведень для успіху на ринку. У статті досліджено важливість застосування стратегії розвитку товару для розвитку підприємства і підвищення обсягів продажів. Ця стратегія передбачає введення у виробництво нового асортименту товарів при одночасному удосконаленні існуючого на сучасному ринку. Розглянуто також інноваційний процес як «воронку ідей і проектів» та шляхи вдосконалення товарного асортименту. Проаналізовано етапи розробки перспективних товарів. Як один із способів підвищення ефективності і конкурентоспроможності науково-виробничих підприємств пропонується використання принципів кооперації.
Конкуренция заставляет частные предприятия быть заинтересованными в обновлении продукции. Это предопределяет необходимость конкурентоспособных нововведений для успеха на рынке. В статье исследована важность применение стратегии развития товара для развития предприятия и повышения объемов продаж. Эта стратегия предусматривает введение в производство нового ассортимента товаров при одновременном усовершенствовании существующих на современном рынке. Рассмотрены также инновационный процесс как «воронка идей и проектов» и пути совершенствования товарного ассортимента. Проанализированы этапы разработки перспективных товаров. Как один из способов повышения эффективности и конкурентоспособности научно-производственных предприятий предлагается использование принципов кооперации.
Competition compels private enterprises to be interested in updating their products. This predetermines the need for competitive innovations for market success. The article studies the importance of applying the product development strategy for enterprise development for increasing sales volumes. This strategy provides the introduction of a new range of goods into production, with simultaneous improving existing ones on the modern market. The innovation process is also considered as a "funnel of ideas and projects" and ways to improve the product range. The stages of development of promising products are analyzed. As one of the ways to increase the efficiency and competitiveness of scientific and industrial enterprises, the use of the principles of cooperation is being considered.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9546
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20180329_Cluster_P119-127.pdf523,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.