Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9581
Title: Використання інноваційних методів в управлінні персоналом організації
Other Titles: Использование инновационных методов в управлении персоналом организации
Use of innovative methods in management by personnel organization
Authors: Денисюк, Е. О.
Шкода, М. С.
Keywords: партисипативне управління
мотиваційна модель
організаційно-економічна модель кадрової мотивації
матеріальні та фінансові вигоди
партисипативное управления
мотивационная модель
организационно-экономическая модель кадровой мотивации
материальные и финансовые выгоды
party-level management
motivational model
organizational-economic model of staff motivation
material and financial benefits
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Денисюк Е. О. Використання інноваційних методів в управлінні персоналом організації / Е. О. Денисюк, М. С. Шкода // Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні : зб. ст. за матеріалами II-ої Всеукр. наук.-практ. конф. (29 березня 2018 р., м. Київ). - К. : КНУТД, 2018. - С. 245-255.
Abstract: У статті досліджується процес використання інноваційних методів в управлінні персоналом організації. Запропоновано застосування партисипативного управління як процесу поширення власності на способи виготовлення і управління на співробітників фірми. Апробація впровадження партисипативного управління персоналом проведена за даними ТОВ «Чорнобай-побуткомбінат». Запропоновано сформувати мотиваційну модель ТОВ «Чорнобай-побуткомбінат» як комплексну цільову систему, що забезпечує поєднання інтересів компанії та її співробітників.
В статье исследуется процесс использования инновационных методов в управлении персоналом организации. Предложено применение партисипативного управления как процесса распространения собственности на способы изготовления и управления на сотрудников фирмы. Апробация внедрения партисипативного управления персоналом проведена по данным ООО «Чернобай-быткомбинат». Предложено сформировать мотивационную модель ООО «Чернобай-быткомбинат» как комплексную целевую систему, обеспечивающую сочетание интересов компании и ее сотрудников.
The article examines the process of using innovative methods in the management of personnel of the organization. The author proposes the use of participative management as a process of distributing ownership of the methods of manufacturing and management of employees of the company. Approbation of implementation of participatory personnel management was carried out according to LLC "Chornobay-Pumps". It is suggested to form a motivational model of "Chornobay-Pumps" Commodity Company as a complex target system, which provides a combination of interests of the company and its employees.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9581
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20180329_Cluster_P245-255.pdf954,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.