Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9868
Title: Організаційно-економічні засади щодо удосконалення механізму розвитку інноваційного потенціалу підприємств
Other Titles: Организационно-экономические основы по совершенствованию механизма развития инновационного потенциала предприятия
Organizational and economic foundations for improving the mechanism for the development of innovative potential of enterprises
Authors: Давуд, А. Д.
Keywords: інновація
інноваційний розвиток
інноваційні процеси
інтегрований підхід
инновация
инновационное развитие
инновационные процессы
интегрированный подход
innovation
innovation development
innovative processes
integrated approach
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Давуд А. Д. Організаційно-економічні засади щодо удосконалення механізму розвитку інноваційного потенціалу підприємств / А. Д. Давуд // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 40-44.
Abstract: У статті викладено результати досліджень у сфері розвитку інноваційної діяльності підприємств. Проаналізовано міжнародний досвід управління інноваційним потенціалом, визначено негативні фактори в українській економіці, подолання яких дозволить збільшити випуск інноваційної та високотехнологічної продукції, запропоновано організаційно-економічний механізм управління інноваційним потенціалом підприємств за рахунок інтегрованого підходу.
В статье изложены результаты исследований в сфере развития инновационной деятельности предприятий. Проанализированы международный опыт управления инновационным потенциалом, определены негативные факторы в украинской экономике, преодоление которых позволит увеличить выпуск инновационной и высокотехнологичной продукции, предложено организационно-экономический механизм управления инновационным потенциалом предприятий за счет интегрированного подхода.
The article presents the results of research in the field of development of innovation activity of enterprises. The international experience of management of innovation potential is analyzed, negative factors in the Ukrainian economy are identified, overcoming of which will allow to increase the production of innovative and high-tech products, organizational and economic mechanism of management of innovative potential of enterprises is offered through the integrated approach.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9868
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P040-044.pdf170,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.