Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9920
Title: Особливості формування стійких конкурентних переваг корпоративних структур на основі SWOT-аналізу процесу інтеграції кластерного типу в Київській області
Other Titles: Особенности формирования устойчивых конкурентных преимуществ корпоративных структур на основе SWOT-анализа процесса интеграции кластерного типа в Киевской области
Features of forming stable competitive advantages of corporate structures based on SWOT analysis of cluster type integration process in Kyiv region
Authors: Купріянов, І. А.
Шкода, М. С.
Keywords: кластер
корпоративне управління
державна політика
координація
синергічний ефект
корпоративное управление
государственная политика
координация
синергический эффект
cluster
corporate governance
state policy
coordination
synergy effect
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Купріянов І. А. Особливості формування стійких конкурентних переваг корпоративних структур на основі SWOT-аналізу процесу інтеграції кластерного типу в Київській області / І. А. Купріянов, М. С. Шкода // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 193-200.
Abstract: У статті досліджуються кластерні форми інтеграції та розвиток корпоративно-кластерних зв'язків. Авторська гіпотеза виходить з узгодження інтересів у форматі економічного кластера, що дозволяє сформувати точки економічного зростання і поширити тенденцію сталого розвитку на всіх суб'єктів даного взаємозв’язку. Запропонований підхід обґрунтовує доцільність формування конкурентних переваг корпоративних структур на основі інтеграції кластерного типу. Висновки і положення статті можуть служити методичною основою розробки та реалізації соціально-економічних програм регіонів.
В статье исследуются кластерные формы интеграции и развитие корпоративно-кластерных связей. Авторская гипотеза исходит из согласования интересов в формате экономического кластера, позволяет сформировать точки экономического роста и распространить тенденцию устойчивого развития на всех субъектов данной взаимосвязи. Предложенный подход обосновывает целесообразность формирования конкурентных преимуществ корпоративных структур на основе интеграции кластерного типа. Выводы и положения статьи могут служить методической основой разработки и реализации социально-экономических программ регионов.
The article investigates cluster forms of integration and development of corporate-cluster relations. The author hypothesis comes from harmonizing interests in the format of the economic cluster, which allows to form the points of economic growth and to spread the tendency of sustainable development to all subjects of this relationship. The proposed approach substantiates the expediency of forming the competitive advantages of corporate structures on the basis of the integration of the cluster type. The conclusions and provisions of the article can serve as a methodical basis for the development and implementation of socio-economic programs of the regions.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9920
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P193-200.pdf191,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.