Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9939
Title: Сучасний погляд на управління персоналом підприємства
Other Titles: Современный взгляд на управление персоналом предприятия
Modern view on the staff management of enterprises
Authors: Гончаренко, О. В.
Keywords: управління персоналом
кадрова стратегія
засоби реалізації стратегії
конкурентоспроможність
ефективність системи управління персоналом
управление персоналом
кадровая стратегия
средства реализации стратегии
конкурентоспособность
эффективность системы управления персоналом
staff management
personnel strategy
an implementer of strategy of staff management
competitiveness
effectiveness of the staff management system
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Гончаренко О. В. Сучасний погляд на управління персоналом підприємства / О. В. Гончаренко // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 285-288.
Abstract: Розглянуто теоретичні аспекти стратегічного управління персоналом організації. Уточнено сутність стратегічного управління персоналом. Розкриває доцільність перегляду вітчизняними управлінцями поглядів на побудову системи управління персоналом, визначення її ефективності та використання сучасних інструментів визначення й утримання конкурентних переваг персоналу з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Рассмотрены теоретические аспекты стратегического управления персоналом организации. Уточнена сущность стратегического управления персоналом. Раскрыто целесообразность пересмотра отечественными управляющими взглядов на построение системы управления персоналом, определение эффективности и использования современных инструментов определения и удержания конкурентных преимуществ персонала с целью повышения конкурентоспособности предприятия.
The theoretical aspects of strategic management by the personnel of organization are considered. Essence of strategic management by a personnel is specified. Еxposes expedience of revision of looks domestic to the construction of control system, determination of its efficiency and use of modern instruments of determination and maintenance of competitive edges of personnel, by a personnel with the purpose of increase of competitiveness of enterprise.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9939
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P285-288.pdf159,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.