Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9941
Title: Шляхи зниження інвестиційних ризиків впровадження інновацій
Other Titles: Пути снижения инвестиционных рисков внедрения инноваций
Ways of reducing investment risks in incorporation of innovations
Authors: Косюченко, І.
Шкода, М. С.
Keywords: інвестиції
інвестиційний ризик
інноваційний проект
мінімізація ризиків
впровадження інновацій
инвестиции
инвестиционный риск
инновационный проект
минимизация рисков
внедрение инноваций
investments
investment risk
innovation project
minimization of risks
introduction of innovations
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Косюченко І. Шляхи зниження інвестиційних ризиків впровадження інновацій / І. Косюченко, М. С. Шкода // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 294-301.
Abstract: У статті викладено результати досліджень у сфері інвестиційних ризиків інноваційної діяльності, запропоновані шляхи зниження ризиків на підприємстві. Автором аналізується роль інвестиційних ризиків, проблеми виникнення ризиків на підприємстві, виявлено основні методи та шляхи мінімізації чи повного усунення ризиків при здійсненні інноваційних проектів.
В статье изложены результаты исследований в сфере инвестиционных рисков инновационной деятельности, предложены пути снижения рисков на предприятии. Автором анализируется роль инвестиционных рисков, проблемы возникновения рисков на предприятии, выявлены основные методы и пути минимизации или полного устранения рисков при осуществлении инновационных проектов.
The article presents the results of research in the field of investment risks of innovation activity, proposed ways to reduce risks in the enterprise. The author analyzes the role of investment risks, the problem of emerging risks in the enterprise, identified the main methods and ways to minimize or completely eliminate risks in the implementation of innovative projects.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9941
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P294-301.pdf228,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.