Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12021
Title: Information culture as the basis for efficient talent management
Other Titles: Інформаційна культура як основа ефективного управління талантом
Authors: Gryshchenko, Ivan
Chubukova, Olga
Keywords: social interaction talent
talent management
information culture
information and telecommunication technologies
талант суспільної взаємодії
управління талантом
інформаційна культура
інформаційно-телекомунікаційні технології
Issue Date: 2017
Citation: Gryshchenko І. М. Information culture as the basis for efficient talent management / І. М. Gryshchenko, O. Y. Chubukova // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 4 (12), Ч. 2. – С. 100-105.
Source: Науковий вісник Полісся
Scientific bulletin of Polissia
Abstract: At the present stage of social development, the importance of studying the foundations of information culture formation is entailed by the search for new mechanisms for improving the professional and personal qualities of an individual. It is expedient to define the essence of the category "talent" as a factor of social development and methodological approaches to the talent management in the framework of the modern information paradigm of socioeconomic development. The research results on the society current state, its transformational processes and requirements to the person as the basis of social development have been presented in scientific works of foreign and domestic scientists, such as Gardner G., Michael A., Shweyer A., Molyako V., Reznikov Zh. I. and others, present. The scientists have not yet sufficiently researched the issues of the talent essence in management, the talent importance of social interaction as a factor of scientific and technological progress and their influence on the information culture formation. The article is aimed at studying the social interaction talent as one of the main qualities for a man of today, issues of talent management and how information and information culture influence its development. The concepts "talent", "talent management", "information culture" have been investigated in the article. Their absolute interrelation and influence on personality formation, organization development, team activity and their effectiveness are proved. The possible ways of talent and personality cultivating in the conditions of innovative development society, the widespread introduction of information and telecommunication technologies are highlighted. Talent management on the basis of highlevel information culture in combination with information and communication technologies enables to formulate effectively processes of managing and functioning of any organization. Thus, the basis of the social development of the third millennium are the conditions for the effective realization of human talent, not only in the personal perspective, but also in the framework of social interaction based on the information culture mastery, without which further progress of the work intellectual tools and new information technologies is impossible.
Важливість вивчення засад формування інформаційної культури на сучасному етапі суспільного розвитку викликана пошуком нових механізмів вдосконалення професійних та особистісних якостей людини. Доцільним є визначення сутності категорії «талант» як фактору суспільного розвитку та методологічних підходів до управління талантом в рамках сучасної інформаційної парадигми соціоекономічного розвитку. В наукових працях зарубіжних і вітчизняних вчених, таких як Гарднер Г., Майклз Е., Швейєр А., Моляко В. О., Рєзнікова Ж. І. та інших, викладено результати досліджень щодо сучасного стану суспільства, його трансформаційних процесів та вимог до людини як основи суспільного розвитку. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання сутності таланту у менеджменті, важливості таланту суспільної взаємодії як фактору науково-технічного прогресу та впливу інформаційної культури на його формування. Стаття спрямована на вивчення таланту соціальної взаємодії як однієї з основних якостей сучасної людини, питань управління талантом та впливу на його розвиток інформації та інформаційної культури. У статті досліджені поняття «талант», «управління талантом», «інформаційна культура». Доведено їх безумовний взаємозв’язок і вплив на формування особистості, розвиток організації, командної діяльності та їх ефективності. Висвітлено можливі шляхи плекання таланту й особистості в умовах суспільства інноваційного розвитку, повсюдного впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій. Управління талантом на основі інформаційної культури високого рівня в поєднанні з інформаційно-комунікаційними технологіями дає можливість ефективно формувати процеси управління та функціонування будь-яких організацій. Таким чином, в основі суспільного розвитку третього тисячоліття лежать умови ефективної реалізації таланту людини не тільки в особистому ракурсі, але й у рамках суспільної взаємодії, що базуються на опануванні інформаційної культури, без якої стає неможливим подальший прогрес інтелектуальних знарядь праці й нових інформаційних технологій.
DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-100-105
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12021
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2410-9576
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Наук_вісн_Полісся.pdf338,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.