Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19587
Title: Закордонний досвід впровадження інноваційних фінансових інструментів
Other Titles: Foreign experience of implementation of innovative financial instruments
Authors: Лайкова, М. В.
Квіта, Г. М.
Keywords: фінансова система
інформаційні технології
інструменти фінансової системи
функції фінансової системи
financial system
information technologies
financial system tools
financial system functions
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Лайкова М. В. Закордонний досвід впровадження інноваційних фінансових інструментів / М. В. Лайкова, Г. М. Квіта // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 115-123.
Abstract: У статті досліджено основні тенденції та виклики змін у національній фінансовій системі, систематизовано характеристики кризи, що виникла в Україні, та проаналізовано проблемні аспекти розвитку фінансових секторів. Причина полягає в необхідності впровадження принципово нового підходу до управління внутрішньою фінансовою системою, заснованого на застосуванні європейського досвіду, зокрема у використанні інформаційних інструментів у фінансовій системі України. На основі проведеного аналізу зроблено висновки щодо можливих напрямків дій щодо покращення функціонування фінансової системи в Україні, а також рекомендації щодо першочергових заходів, спрямованих на модернізацію фінансової системи в Україні та трансформацію української економіки в цій сфері. У зв’язку з цим, запропонований план законодавчого забезпечення фінансової реформи раніше: гнучкий режим валютного курсу, обмінний курс, знецінення грошей в країні, відновлення кредитування економіки, модернізація регулювання та нагляду, очищення ринків від безнадійних активів, забезпечення динамічний розвиток інструментів та інфраструктури фінансового ринку; покращення податкової системи учасників фінансового ринку , інституційна незалежність контролюючих органів забезпечити рівень імпорту організаційну ефективність регулюючих органів, впровадження нових IT-технологій, покращення координації регулюючих органів та учасників фінансового ринку, взаємодію фінансової грамотності користувачів фінансових ринків та інвесторів, підвищення рівня захисту споживачів фінансових ринків та інвестори, дерегулювання небанківських організацій, ринків фінансових послуг та спрощення регуляторної середи тощо.
The article examines the main trends and challenges of changes in the national financial system, systematizes the characteristics of the crisis that arose in Ukraine, and analyzes the problematic aspects of the development of financial sectors. The reason is the need to introduce a fundamentally new approach to the management of the internal financial system, based on the application of European experience, in particular the use of information tools in the financial system of Ukraine. Based on the analysis, conclusions were made on possible areas for action to improve the functioning of the financial system in Ukraine, as well as recommendations on priority measures aimed at modernizing the financial system in Ukraine and the transformation of the Ukrainian economy in this area. In this regard, he proposed a plan for legislative support of financial reform earlier: flexible exchange rate regime, exchange rate, devaluation of money in the country, resumption of lending to the economy, modernization of regulation and supervision, cleansing markets of bad assets, ensuring dynamic development of financial instruments and infrastructure market; improving the tax system of financial market participants, institutional independence of regulatory authorities to ensure the level of imports, organizational efficiency of regulators, introduction of new IT technologies, improving coordination of regulators and financial market participants, interaction of financial literacy of financial market users and investors, increasing financial market protection and investors, deregulation of non-banking organizations, financial services markets and simplification of the regulatory environment, etc.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19587
Appears in Collections:Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P115-123.pdf260,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.