Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20639
Title: Психологічні аспекти вивчення поведінки споживача
Other Titles: Psychological aspects of studying consumer behavior
Authors: Євсейцева, О. С.
Потєха, Д. С.
Keywords: бренд
імпліцитна система
експліцитна система
сприйняття
суб'єктивна цінність
увага
інтерфейс прийняття рішення
brand
implicit system
explicit system
perception
subjective value
attention
interface of decision
Issue Date: Oct-2016
Citation: Євсейцева О. С. Психологічні аспекти вивчення поведінки споживача / О. С. Євсейцева, Д. С. Потєха // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 10. – С. 30-34.
Source: Інвестиції: практика та досвід
Инвестиции: практика и опыт
Investytsiyi: praktyka ta dosvid
Abstract: У статті розглянуто теоретичні основи та підходи дослідження поведінки споживача, досягнення наукового підходу у вивченні зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на споживацьку поведінку, а також інструментарій, який може бути використаний для впливу на споживача без зміни його думки чи переконань та розробки ефективних рекламних звернень, заснованих на науковому підході. Розглянуто модель сприйняття та обробки інформації людиною, на основі якої приймається рішення про купівлю товару. Наведено результати досліджень у сфері процесу прийняття рішення про купівлю товару, поведінки споживача та особливостей сприйняття ціни. Описано способи підвищення суб'єктивної цінності товару для споживача. Розглянуто універсальні мотиви та цілі, що спонукають людей до вибору та купівлі товару.
The article discusses the theoretical basis and approaches to research consumer behavior achievements of scientific approach to the study of external and internal factors influencing consumer behavior. Tools used to influence consumer without changing its opinions or beliefs and develop effective advertising messages based on a scientific approach. The model of perception and information processing that affects the decision to buy the goods. The results of research in the process of deciding on the purchase of goods, consumer behavior and perception of prices. Methods of increasing the subjective value of goods. Universal motives and goals that motivate people to select and purchase goods.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20639
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
ISSN: 2306-6814
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf184,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.