Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23343
Title: Системний підхід до оцінки ринку освітніх послуг України
Other Titles: Системный подход к оценке рынка образовательных услуг в Украине
Systematic approach to assessing the education market Ukraine
Authors: Шіковець, К. О.
Квіта, Г. М.
Keywords: ринок освітніх послуг
системний підхід
концепція КУРСОР+
рынок образовательных услуг
системный подход
концепция КУРСОР+
education market
systematic approach
the concept of CURSOR+
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Шіковець К. О. Системний підхід до оцінки ринку освітніх послуг України / К. О. Шіковець, Г. М. Квіта // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – Тематичний випуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3 жовтня 2014 року. – Київ : КНУТД, 2014. – С. 193-199.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design
Abstract: Мета роботи полягає в дослідженні факторів, що впливають на якість розвитку ринку освітніх послуг в Україні, на основі застосування системного підходу та системно-ситуаційної моделі розвитку. Методика дослідження ринку освітніх послуг базується на застосуванні концепції "КУРСОР+", яка, має такі складові: системно-ситуаційну модель розвитку; проблемно-діагностичну модель об’єкта; модель універсуму станів об’єкта; модель універсуму знань про стани об’єкту. Основні положення цієї концепції адаптовані до нового об’єкта моделювання – ринку освітніх послуг. Результати застосування концепції "КУРСОР+" дозволять систематизувати соціально-економічні фактори розвитку ринку освітніх послуг. Наукова новизна полягає у застосуванні концепції "КУРСОР+" до дослідження ринку освітніх послуг, що дозволить розкрити сутність цього ринку як соціально-економічної системи і надасть комплексну оцінку економічним явищам і процесам, які виникають на ньому. Практична значимість полягає у дослідженні соціально-економічних функцій ринку, які пов'язані з професійною підготовкою кадрів.
Цель работы заключается в исследовании факторов, влияющих на качество развития рынка образовательных услуг в Украине, на основе применения системного подхода и системно-ситуационной модели развития. Методика исследования рынка образовательных услуг основана на применении концепции "КУРСОР+", которая имеет следующие составляющие: системно-ситуационную модель развития; проблемно-диагностическую модель объекта; модель универсума состояний объекта; модель универсума знаний о состояниях объекта. Основные положения этой концепции адаптированы к новому объекту моделирования – рынку образовательных услуг. Результаты применения концепции "КУРСОР+" позволят систематизировать социально-экономические факторы развития рынка образовательных услуг. Научная новизна заключается в применении концепции "КУРСОР+" к исследованию рынка образовательных услуг, что позволит раскрыть сущность этого рынка как социально-экономической системы и предоставит комплексную оценку экономическим явлениям и процессам, которые возникают на нем. Практическая значимость заключается в исследовании социально-экономических функций рынка, связанных с профессиональной подготовкой кадров.
Purpose the aim of work the study of factors affecting the quality of the educational services market in Ukraine on the basis of a systematic approach and system-situational model development. Methodology of research education market based on the application of the concept of "CURSOR+" which has the following components: system-situational model development; problem-diagnostic model object; model of the universe states of the object; model of the universe of knowledge about the state of the object. The main provisions of this concept adapted to the new object modeling – the education market. Findings of results the concept of "CURSOR+" will organize socio-economic factors of the educational market. Originality a application of the concept of "CURSOR+" to study the education market, which will reveal the nature of the market as a socio-economic system and provide a comprehensive assessment of economic phenomena and processes that occur in it. Practical meaningfulness consists in the study of social and economic functions of the market that related to professional training.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23343
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efect_2014_P193-199.pdf308,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.