Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7806
Title: Бенчмаркінг як засіб підвищення рівня конкурентних переваг вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг
Other Titles: Бенчмаркинг как средство повышения уровня конкурентных преимуществ высшего учебного заведения на рынке образовательных услуг
Benchmarking as a tool of increasing the level of competitive advantages of the universities in the market of educational services
Authors: Ганущак-Єфіменко, Л. М.
Щербак, В. Г.
Keywords: бенчмаркінг
бенчмаркінговий проект
конкурентні переваги
ринок освітніх послуг
вищий навчальний заклад
бенчмаркинг
бенчмаркинговый проект
конкурентные преимущества
рынок образовательных услуг
высшее учебное заведение
benchmarking
benchmarking project
competitive advantages
educational services market
institution of higher education
Issue Date: 2017
Citation: Ганущак-Єфіменко Л. М. Бенчмаркінг як засіб підвищення рівня конкурентних переваг вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг / Л. М. Ганущак-Єфіменко, В. Г. Щербак // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2017. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2017 р., м. Київ). - С. 299-311.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Запропоновано новий підхід щодо можливості підвищення рівня конкурентних переваг вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг за допомогою інструментарію бенчмаркінгу. Визначено переваги, вимоги споживачів, внутрішньої та зовнішньої аудиторії щодо спрямованості та змісту бенчмаркінгового проекту.
Предложен новый подход к возможности повышения уровня конкурентных преимуществ высшего учебного заведения на рынке образовательных услуг с помощью инструментария бенчмаркинга. Определены преимущества, требования потребителей, внутренней и внешней аудитории относительно направленности и содержания бенчмаркингового проекта.
A new approach is proposed on the possibility of raising the level of competitive advantages of a higher educational institution in the market of educational services with the help of benchmarking tools. The advantages, requirements of consumers, internal and external audience regarding the direction and content of the benchmarking project are determined.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7806
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20171006_Effect_P299-311.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.