Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9958
Title: Інформаційні технології в освітній діяльності як засіб підвищення рівня компетентності та конкурентоспроможності випускників на ринку праці
Other Titles: Информационные технологии в образовательной деятельности как средство повышения уровня компетентности и конкурентоспособности выпускников на рынке труда
Information technologies in educational activity as way to increase competency level and competitiveness of alumnus in the labor market
Authors: Ковальова, К. Л.
Ніфатова, О. М.
Keywords: інформаційні технології
освіта
знання
випускники
конкурентоспроможність
ринок праці
информационные технологии
образование
знания
выпускники
конкурентоспособность
рынок труда
information technology
education
knowledge
alumnus
competitiveness
labor market
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Ковальова К. Л. Інформаційні технології в освітній діяльності як засіб підвищення рівня компетентності та конкурентоспроможності випускників на ринку праці / К. Л. Ковальова, О. М. Ніфатова // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 402-408.
Abstract: У статті досліджено особливості інформаційних технологій (ІТ), стратегію, тенденції і наслідки їх застосування в освітньому процесі. Інформатизація освіти є невід’ємною умовою підготовки фахівців, здатних працювати у нових, дедалі більше автоматизованих, умовах праці. У статті висвітлено результати наукових досліджень у галузі використання ІТ в освіті; розглянуто стан і тенденції розвитку ринку праці в Україні; перспективи випускників в отриманні робочого місця.
В статье исследованы особенности информационных технологий (ИТ), стратегию, тенденции и последствия их применения в образовательном процессе. Информатизация образования является неотъемлемым условием подготовки специалистов, способных работать в новых, все более автоматизированных, условиях труда. В статье отражены результаты научных исследований в области использования ИТ в образовании; рассмотрено состояние и тенденции развития рынка труда в Украине; перспективы выпускников в получении рабочего места.
This article explores the features of information technology, strategy, trends and their effects in the educational process. Informatization of education is an essential condition for the training of specialists, who is able to work in new, increasingly automated conditions. This article describes results of research in the field of IT use in education; there is a review of the state and trends of the labor market in Ukraine and prospects for graduates to obtain jobs.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9958
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P402-408.pdf298,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.