Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23350
Title: CRM-технології як інструмент управління ВНЗ
Other Titles: CRM-технологии как инструмент управления вузом
CRM-technologies as the instrument of University management
Authors: Папенко, Л. М.
Нишенко, О. В.
Keywords: послуги
клієнт
вища освіта
CRM-система
CRM-технології
комунікації
програмне рішення
услуги
клиент
высшее образование
CRM-технологии
коммуникации
программное решение
services
client
higher education
CRM-system
CRM-technologies
communications
software resolve
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Папенко Л. М. CRM-технології як інструмент управління ВНЗ / Л. М. Папенко, О. В. Нишенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – Тематичний випуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3 жовтня 2014 року. – Київ : КНУТД, 2014. – С. 247-252.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design
Abstract: У статті розглядаються теоретичні і практичні питання використання CRM-технологій у маркетинговій діяльності вищого навчального закладу. Розкрито сутність та основні теоретичні положення CRM. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні необхідності та ефективності впровадження CRM-системи в діяльність ВНЗ. Результати дослідження за їх практичного використання сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності освітньої установи.
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы использования CRM-технологий в маркетинговой деятельности высшего учебного заведения. Раскрыта сущность и основные теоретические положения CRM. Научная новизна заключается в обосновании необходимости и эффективности внедрения CRM-системы в деятельность вузов. Результаты исследования при их практическом использовании способствуют повышению конкурентоспособности образовательного учреждения.
The theoretical and practical issues of using CRM-technologies in the marketing activities of the University are discussed in this article. The essence and the main theoretical positions of CRM are revealed. The scientific newness consists of substantiation necessity and effectiveness introduction of the CRM-system in universities' activities. The practical using results of the study will promote increase competitive ability in the educational institution.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23350
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України
Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу (ТГРБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efect_2014_P247-252.pdf234,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.