Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7770
Title: The role of educational process evaluation in quality management system of higher education
Other Titles: Роль евалюації освітніх процесів в організації системи менеджменту якості ВНЗ
Роль эвалюации образовательных процессов в организации системы менеджмента качества ВУЗа
Authors: Olshanska, O.
Bondarchuk, Julia
Pavlenko, V.
Keywords: education evaluation
quality management of educational activities
competence approach
student-oriented training
евалюація освіти
менеджмент якості освітньої діяльності
компетентнісний підхід
студентоцентризм
эвалюации образования
менеджмент качества образовательной деятельности
компетентностный подход
Issue Date: 2017
Citation: Olshanska O. The role of educational process evaluation in quality management system of higher education = Роль евалюації освітніх процесів в організації системи менеджменту якості ВНЗ / O. Olshanska, J. A. Bondarchuk, V. Pavlenko // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2017. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2017 р., м. Київ). - С. 193-202.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: The article has analyzed basic evaluation principles of educational processes and described its basic models. There has been substantiatedthe role and importance of evaluation in quality management system of higher education. It has been concluded that the competency approach, results evaluation in implementing practice-oriented educational programs, close cooperation of the teaching staff with business ideas will provide implementation of student-oriented training.
У статті проаналізовано основні засади евалюації освітніх процесів, охарактеризовано основні її моделі. Обґрунтовано роль та значення евалюації в організації системи менеджменту якості вищого навчального закладу. Зроблено висновок про те, що компетентнісний підхід, евалюація результатів упровадження практико-орієнтованих освітніх програм, тісна співпраця професорсько-викладацького корпусу з представниками бізнесу забезпечуватиме реалізацію ідеї студентоцентрованого навчання.
В статье проанализированы основные принципы эвалюации образовательных процессов, охарактеризованы основные ее модели. Обоснована роль и значение эвалюации в организации системы менеджмента качества высшего учебного заведения. Сделан вывод о том, что компетентностный подход, эвалюация результатов внедрения практико-ориентированных образовательных программ, тесное сотрудничество профессорско-преподавательского корпуса с представителями бизнеса обеспечивают реализацию идеи студентоцентризма в обучении.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7770
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Кафедра філології та перекладу (ФП)
Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20171006_Effect_P193-202.pdf213,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.